Сценарии на приложение

 

File and Print Server
 

В този сценарии TeraStore  се използва като конвенционален File/Print сървер, предоставяйки на потребителя следните допълнителни предимства:

 • едновременно предоставяне на File-level и Block-level Storage
 • повишена производителност в сравнение с File сървери, базирани на Windows Server 2003/2008 (>30%)
 • допълнителна функционалност (дедупликация, разпределена файлова система, Snapshots)
 • по-ниски разходи чрез спестяване на CAL лиценза за всеки мрежов потребител
 • едновременна пддръжка на Unix, Linux, Windows работни места
 • пълнотекстово търсене
 • централизирано управление
iSCSI SAN Server
 
В този сценарии TeraStore  се използва като SAN Storage сървер, предоставяйки на потребителя следните възможности:
 • предоставяне на Block-Level Storage във вид на виртуални SCSI дискове през iSCSI протокол
 • едновременно предоставяне на File-level и Block-level Storage (едновременно изпълнение на ролите File/Print Server и iSCSI SAN Server)
 • свързаност през стандартна Ethernet мрежа (вместо скъпо струваща FibreChannel инфраструктура)
 • свързване на сърверите през стандартни Ethernet интерфейси, вместо през скъпо струващ Host Bus Adapter
 • възможност за свързване на неограничен брой сървери/работни станции (отпадат лицензи за partitions)
 • стандартна вградена Snapshot функционалност
 • централизирано и интегрирано управление

iSCSI / NAS Gateway към съществуващ SAN

В този сценарии TeraStore  се използва като NAS/iSCSI  Gateway към съществуваща мрежа за съхранение на данни (SAN).

В много слуачаи възможностите за свързване на нови сървери към съществуващата SAN са ограничени от наличните портове в скъпо струващите SAN комутатори, от наличието на специализирани Host Bus Adapter-и за сърверите или от необходимостта от допълнителни лицензи (partitions) в софтуера на SAN Storage Server-a за новите сървери.

В такава среда    TeraStore  може да се свърже към  SAN-a, като направи разпределеното към него дисково пространство върху SAN-a достъпно за неограничен брой сървери и работни станции, без да е необходимо специализирано оборудване и допълнителни лицензи (partitions, CAL-s), използвайки съществуващата Ethernet инфраструктура.  

Дисковото пространство е достъпно:

 • в режим File-Level Storage като поделени (shared) дискове за Windows и/или Linux/Unix сървери или работни станции през CIFS/SMB/NFS протоколи;
 • в режим Block-Level Storage като неформатирани виртуални SCSI дискове за Windows и/или Linux/Unix сървери или работни станции през iSCSI протокол.  
Branch Office Backup
 

В този сценарии TeraStore  се използва като NAS/iSCSI  Server в отдалечените офиси на терирориално разпределена организация. Предварително дефинирани поделени дискове/папки от дисковото пространство в отдалечените офиси се репликират (backup - ват) автоматично върху TeraStore,  инсталиран в централния офис. Предварително дефинирани поделени дискове/папки от дисковото пространство в централния офис се репликират (backup - ват) автоматично върху TeraStore сърверите, инсталирани в отдалечените офиси. Репликацията се извършва прозрачно, без прекъсване на работатa при минимално натоварване на WAN връзките с включена дедупликация.  При отпадане на сървер в отдалечените офиси, обслужването автоматично се прехвърля към сървера в централния офис и обратно.

Disaster Recovery

 

В този сценарии TeraStore  се използва като NAS/iSCSI или Backup Server в централния офис на организацията. Всички или част от дисковете/папките от дисковото пространство в централния офис се репликират (backup - ват) автоматично върху TeraStore, инсталиран в отдалечена точка като Disaster Recovery Server.  Репликацията се извършва прозрачно, без прекъсване на работатa при минимално натоварване на WAN връзките с включена дедупликация.  При отпадане на сървера в централния офис, обслужването автоматично се прехвърля към Disaster Recovery сървера.