Функции и възможностиTeraStore е Storage Server, специално проектиран за изграждане на унифицирани мрежи за съхранение на данни с еновременна поддръжка на протоколи за достъп на файлово (file-level) и блоково ниво (block-level).

TeraStore се интегрира отлично в хетерогенни среди с едновременна поддръжка на популярни протоколи за файлов достъп (CIFS, NFS, SMB, HTTP) използвани в операционни системи като Windows, Unix/Linux, Netware, AppleTalk.

TeraStore е специално предназначен и оптимизиран за изграждане на мрежи за съхранение на големи обеми от данни TeraStore е отворена стандартна платформа, позволя-ваща безпроблемно интегриране на стандартни решения като Microsoft Active Directory, решения за Backup, антивирусна защита, връзка с UPS-и и др.

Volume Shadow Copy (VSS)
Volume Shadow Copy Services (VSS) са интегрирани в TeraStore като стандартна функция. VSS дава възможност за копиране на томове без прекъсване на работата и достъпа. VSS позволява до 512 point-in-time копия на том. С помощтта на VSS отлично се интегрират приложения за непрекъснат backup и бързо възстановяване при случайно изтриване или разрушаване на данните. В допълнение вградената функция Shadow Copies for Shared Folders позволява до 64 point-in-time копия, както и възможности за restore от крайния потребител.

Single Instance Storage
Single Instance Storage (SIS) e стандартна възможност на TeraStore. SIS спестява дисково пространство чрез дедупликация: идентифициране на дублирани файлове (независимо от името) и съхраняване само на оригинала в централна памет - SIS common store. Всички копия се заместват с указатели (pointers) към оригинала, съхраня-ван в SIS common store.
SIS работи автоматично и прозрачно за крайния потребител. Администраторът включва SIS на ниво том. При използване на backup решения, поддържащи SIS, дедупликацията се прилага и върху генерираните архиви
При използване възможностите на вградената в TeraStore разпределена файлова система за отдалечен Backup и Disaster Recovery, SIS значително намалява обема на трафика между двата сайта чрез изключване на репликацията на копия.

Full Index Search
Стандартна възможност на TeraStore, позволяваща бързо търсене в пълния текст или в описанието (метаданните) на набор от документи, съхранявани в TeraStore. Това става възможно чрез динамично изграждане на индекси, достъпни за търсене през стандартната Search функция на работни станции под управление на Windows XP/Vista, достъпващи данните в TeraStore.

Windows SharePoint® Services
Microsoft Windows SharePoint Services среда за WEB базирана съвместна работа (Web-based team collaboration), включена в TeraStore. Windows SharePoint Services е интегриран набор от услуги за комуникация и съвместна работа, предназначена да свързва, хора, информация и процеси в рамките и извън рамките на корпоративния firewall.

Централизирано и ефективно управление
TeraStore включва интегрирана конзола за централи-зирано управление на мрежата за съхранение на данни, достъпна локално и през WEB. Тя позволява опростено планиране, предоставяне и поддръжка на външна памет, както и развити средства за мониторинг, документиране и отчет на работата на системата. Интегрираната конзола е отлично средство за администраторите за ефективно управление на ресурсите на мрежата за съхранение на данни

Distributed File System
Distributed File System (DFS) е стандартна възможност на TeraStore, позволяваща достъп до файлове на потре-бителите на множество териториално разпределени TeraStore сървери. DFS е базирано на технологиите: DFS namespaces и DFS replication. Заедно те позволяват опростен и прозрачен за крайния потребител достъп до разпределени файлови системи (в отдалечени офиси, клонове, поделения), като едновременно с това поддържат копия на файловете за осигуряване на fault-tolerance и Disaster Recovery. DFS поддържа replication scheduling и bandwidth throttling и специален алгоритъм за компресия Remote Differential Compression (RDC) за ефективен обмен на файлове през WAN връзки с ограничена лента.